link instragram
link facebook
link line
link pinterest
link youtube
 
cer_new2
Slide background

Diamonds are well known for their maximum dispersion of fire

Diamonds are well known for their maximum of fire

คุณเคยเห็นสีของรุ้งที่มาจากภายในเพชรที่ผ่านการเจียระไนอย่างประณีตรึเปล่า? ผลดังกล่าวเรียกว่าการกระจายตัวของอัญมณีหรือ "ไฟ" ของอัญมณี เพชรเป็นที่รู้จักกันดีสำหรับการกระจายตัวของไฟที่สูงที่สุดในบรรดาอัญมณีทั้งหลายบนโลกนี้

gia cer3
gia cer2
gia cer4
hrd cer9
gia cer5
hrd cer1
gia cer6
hrd cer7